2 Απριλίου 2013


Η σπουδαιότητα της καθημερινής κατανάλωσης φρούτων

                  

    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΟΜΟΥ  ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ

                    για τις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων


Οι μαθητές καλούνται να υποστηρίξουν τη σπουδαιότητα της καθημερινής κατανάλωσης φρούτων στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής σε σύντομο κείμενο, μέχρι 120 λέξεις, το οποίο στο τέλος θα φέρει το ονοματεπώνυμό τους, την τάξη τους καθώς και την ονομασία του Σχολείου τους.